Bendruomenės Filosofija

 

I dalis: Tautų įvairovė ir žmonijos pažanga

 

Mokslas, kultūra, gyvenimo būdas, filosofija, šių dalykų plėtojimas, subtilumo atskleidimas, naujovių diegimas, tobulinimas; diskusija ir kūryba yra Žmonijos pažanga, esmė.

 

Įvairovė reikalinga, kad vyktų diskusija, kūryba (pažanga). Požiūrių, interesų, akcentų įvairovę galima apibrėžti bendra sąvoka – galėjimų įvairovė.

Tai leidžia į problemas pažvelgti iš skirtingų pusių, kūrybingai - didina galimybę surasti išeitį iš keblios padėties, atsakyti į sudėtingą klausimą, išspręsti problemą, pagerinti situaciją: jei vienas, antras, trečias ar šimtas penkioliktas požiūris, būdas nėra veiksmingas, dar kitas, kitoks požiūris ir būdas ras išeitį.

 

Taigi:

Galėjimų įvairovė Žmonijos pažanga, esmė

 

Požiūrių, interesų, akcentų, įžvalgų, minčių įvairovė priklauso nuo žmonių. Nuo jų įvairovės.

 

Žmonių įvairovė priklauso nuo ją skatinančių elementų, priežasčių. Jas galima skirstyti į du tipus:

1) Išorinės;

2) Vidinės.

 

Išorinės žmonių įvairovę skatinančios priežastys yra politinės, kultūrinės, socialinės.

 

Vidinės žmonių įvairovę skatinančios priežastys yra antropologinės, fizinės, psichinės-psichologinės. Didelė dalis jų yra prigimtinės, genetiškai paveldimos. Žmonių kūno savybės (kūno struktūra, plaukų, veido, odos, raumenų ypatybės) ir jo vidaus savybės (temperamentas, polėkis, aplinkos akcentavimas, įžvalga, skonis, jautrumas veiksniams) formavosi tūkstantmečiais. Veikiamos aplinkos bei laiko jos galiausiai išsivystė į įvairią savybių paletę. Vienur gyvenę žmonės ėmė pasižymėti vienomis savybėmis, kitur gyvenę – kitomis ir t.t. Šios žmonių grupės yra tautos.

Todėl vienoje tautoje dominuojančios savybės yra pavyzdžiui šviesūs plaukai, mėlynos akys, ištvermė, autoironiškas humoro jausmas, kuriantis pesimizmas, kitoje – juodi, garbanoti plaukai, rudos akys, juoda oda, greičiu pasižymintys raumenys, optimizmas, trečioje – juodi, tiesūs plaukai, įkypos, rudos akys, smulkus kūno sudėjimas, romumas. Ir t.t. Visa tai ir nusako sąvoka tautybė.

Tautybė yra vidinių, nekontroliuojamų, prigimtinių reakcijų į supantį pasaulį, prigimtinės elgsenos, kūno savybių, temperamento, pasaulėjautos, gebėjimų akcentuoti, pamatyti lydinys, būdingas tam tikrai greta išsivysčiusiai žmonių grupei.

 

Žinoma, gali kilti klausimas: kodėl pasaulyje reikalinga tautų įvairovė? Verta kelti šį klausimą, nes yra teigiančiųjų, jog tautų įvairovė yra nesvarbi ar net ydinga. Ta prasme, tarsi pati savaime keltų teorinę žmonių (tautų) konfliktų grėsmę.

Tačiau toks požiūris yra trumparegiškas ir tiesmukas. Vėl klausimas - kodėl? Juk daug karų, konfliktų išties vyko tarp tautų...  Vis dėlto, karinių konfliktų klausimą analizuojant iš pagrindų, pastebime, kad esminė vieta loginėje grandinėje yra ši: visi sutiks, kad blogis (visuotinai vengtinas dalykas) yra ne žmonių grupių skirtingumas, bet patys konfliktai; o konfliktams galima (ir reikia) užkirsti kelią kitaip (juk dažniausios ir esminės konfliktų, karų priežastys yra visai kitos: politinės, ekonominės, socialinės, religinės...), o ne tautų/žmonijos įvairovės sąskaita.

 

Tuo labiau, kad tautų įvairovė yra žmonijos turtas ir spartesnio, efektyvesnio problemų sprendimo, tobulėjimo garantas. Kodėl? Tautų įvairovė pasaulyje reikalinga todėl, kad pvz. suomiai, zulusai, japonai, maoriai, graikai yra skirtingos tautos... Tarkime, suomiai pasižymi vienomis savybėmis – uždarumu, giliu mąstymu, tam tikru kuriančiu pesimizmu, savotišku humoru. Tai leidžia jiems kurti išskirtinį meną, sėkmingai ieškoti verslo sprendimų, plėtoti tam tikras politines pažiūras. Zulusai pvz. yra karingi, nuoširdūs, draugiški, linksmi. Tai leidžia jiems turėti taip pat savitą, bet visiškai kitokį meną, muziką, šokius, gyvenimo būdą. Akivaizdu, kad suomių menas ypatingai skiriasi nuo zulusų, zulusų – nuo maorių, maorių – nuo graikų, graikų – nuo japonų ir t.t. 

 

Būtent ši pastabumų, pasaulėjautų, instinktyvių, giluminių žmogaus reakcijų įvairovė leidžia kurti tokį įvairų, skirtingą, originalų meną, veda pirmyn mokslą, filosofiją, politiką. Skirtingų tautų žmonės į tą pačią problemą, tą patį klausimą pažvelgia iš skirtingų taškų, iš skirtingų pusių, matydami, išskirdami ir akcentuodami skirtingas detales, elementus. Jie bando atsakyti įvairiais, skirtingais būdais, ieško atsakymų skirtingais metodais. Ši įvairovė ir mąstymo paletė, platumas leidžia pasaulio tautoms, jų įvairovei drauge žengti į priekį visose srityse.
Taigi,  esminė nelaimė, kuri galėtų ištikti žmonių grupę ir sukliudyti
pilnai atsiskleisti jos prigimčiai – tai būti vienai. Progresas neįmanomas be žmonių bendradarbiavimo, o veikdami drauge jie pastebi, kaip palaipsniui supanašėja įnašai, kurių pradinis skirtumas kaip tik ir darė jų bendradarbiavimą vaisingą ir reikalingą.

 

Atsižvelgdama į tai, Nationia siūlo:

a) Atsisakyti dviejų klystkelių:

1. Tautų susipriešinimo;

2. Tautų susiliejimo;

b) Gyventi sąmoningai bei valingai:

1. Bendradarbiauti ne susiliejant/susimaišant;

2. Branginti žmoniją/tautas, puoselėjant savąją;

3. Gerbti kitus, supratingai ir su džiaugsmu kuriant šeimą su savo tautiečiu.

Iš pažiūros Nationiečių kelias sudėtingas – nuolat laviruoti tarp dviejų naikinančių kraštutinumų: nebūti priešišku kitataučiams ir save kontroliuoti išvengiant taikaus tautų naikinimo – susimaišymo, tačiau palaipsniui tai virsta gyvenimo būdu, kuris teikia džiaugsmą ir prasmę.

 

Taigi:

Žmonių įvairovė

Galėjimų įvairovė

Žmonijos pažanga, esmė

 

Todėl bendradarbiavimas, draugystė, kūryba ir problemų sprendimas kartu neturėtų virsti susiliejimu, susimaišymu, suvienodėjimu – tai gali atnešti tik sąlyginai greitų trumpalaikių „rezultatų“; bet ilgainiui vienodumas nebeleidžia progresuoti dėl daugybės tautų virtimo viena vienintele žmonijos paderme.


Taigi:

Tautų įvairovė

Žmonių įvairovė Galėjimų įvairovė

Žmonijos pažanga, esmė

 

Todėl visos pasaulio tautos yra reikalingos žmonijos pažangai. Visos pasaulio tautos yra vertybė.


 

II dalis: Tautų gyvavimas

 

Tautos gyvavimas priklauso nuo dviejų tipų faktorių:

1) Išorinių;

2) Vidinio.

 

Išorinio tipo faktoriai – politiniai (karai, nutautinimą skatinantys įstatymai iš blogosios pusės ir tautiškumą, tautos augimą skatinantys įstatymai iš gerosios pusės), kultūriniai (agresyvi globali kultūra, svetimos kultūros perėmimas iš blogosios pusės ir tautinės kultūros propagavimas iš gerosios pusės), socialiniai (demografinės, socialinės problemos, galimybės).

 

Vidinio tipo faktorius – genai. Tautos pasižymi tam tikromis išorinėmis ir vidinėmis savybėmis. Jos priklauso nuo genų. Tautos, tautų grupės turi joms būdingus genus, jų kombinacijas. Giminingų tautų genofondas panašesnis, tolimesnių – skirtingesnis.

 

Skirtingų tautų žmonių sąjungos/santuokos. Panagrinėkime konkretų pavyzdį: susituokus lietuviui ir rusei gimsta vaikas, kurį galima būtų pavadinti „pusiau lietuviu, pusiau rusu“. Teorinį variantą nagrinėjame toliau - šis susituokia su arabo ir prancūzės dukra bei susilaukia vaiko. Kas toks yra pastarasis žmogus? Lietuvis? Rusas? Arabas? Prancūzas? Tokio žmogaus kūno savybės, charakteris, temperamentas, pasaulėjauta nebus nei lietuviška, nei prancūziška ir t.t.  Toks žmogus yra naujas darinys ir tautiškumo prasme jis nėra nei lietuvis, nei rusas, nei arabas, nei prancūzas.

Žinoma, jis gali būti, tarkime, Prancūzijos piliečiu. Bet prancūzu jis dėl to netaps - tautybė nėra įrašas pase, nėra pilietybė, nėra vartojama kalba, ji nėra pasirinkimas ar nuomonė, kurią žmogus gali tiesiog pakeisti laikui bėgant. Ir jei toks žmogus vadins save prancūzu, prancūzu jis dėl to vis tiek netaps. Prancūzijos piliečiu jis bus, bet prancūzu – ne. Tautybė ir pilietybė nėra ta pati sąvoka, nors neretai tai painiojama.

Tautybė yra žmogaus elgsenos, kūno savybių, temperamento, pasaulėjautos, vidinių ir nekontroliuojamų, prigimtinių reakcijų į supantį pasaulį lydinys, būdingas tam tikrai greta išsivysčiusiai žmonių grupei.

Pilietybė - žmogaus priklausymas tam tikrai valstybei; jo nuolatinis teisinis ryšys su tam tikra valstybe pasireiškia tuo, kad pilietis valstybei turi tam tikras pareigas ir naudojasi atitinkamomis teisėmis.

 

Yra teigiančių, jog tautos atstovu būti/tapti pakanka to, kad žmogus auga auklėjamas tos tautos tradicijomis ir kultūra, kalba tos tautos kalba, gyvena jos gyvenimo būdą, remiasi papročiais. Tačiau toks požiūris yra naivus, nes pamirštama, kad be tradicijų ir kultūros žmogų, jo tautiškumą sudaro pagrindas. Tai - pasaulėjauta, prigimtinės genetinės žmogaus savybės. Visa tai yra tarsi medžio auginimas: jį galima palenkti augant, pakeisti formą, bet beržas nepavirs ąžuolu ir neužaugins gilių...

 

Todėl tautų (iš)likimas priklauso nuo įvairių tautybių žmonių sąmoningo ir valingo pasirinkimo kurti šeimas, susilaukti palikuonių su savo tautos žmonėmis. Visi kiti tautų išlikimo būdai yra pagalbiniai ir, netaikant šio, pagrindinio, laikui bėgant pasmerkti žlugti (nesant sąmoningam pasirinkimui kurti tautines santuokas, anksčiau ar vėliau aplinkybės susiklosto taip, kad vienoje ar kitoje šeimos kartoje įvyksta tautiškai mišrios santuokos, kad ir kaip būtų skatinama tautinė kultūra, ugdomas patriotiškumas).

Naivu to tikėtis (ne reikalauti) iš visų pasaulio žmonių. Tačiau pradėdami nuo savęs, išsaugome ne tik tautą, pasaulio įvairovę, progreso, pažangos galimybę, bet ir išskirtinumą savo palikuonims, būsimoms kartoms.

 

Norint, kad tauta gyvuotų, klestėtų, tiek vidinis, tiek išoriniai faktoriai turi būti teigiami. Dažnai jie yra gan tampriai susiję. Vis dėlto mes teigiame, kad svarbiausias tautos gyvavimo faktorius yra vidinis, nes sunaikinus tautą genetiškai (laisva valia ar priverstinai pasikeitus žmonių genofondui; nepriskiriant evoliucijos pokyčių, kurie yra natūralūs ir nemažinantys įvairovės, o nebent ją didinantys), atsitiesti, užgimti iš naujo ji jau nebegali (nekalbant apie mokslinę fantastiką, klonavimą ir pan.). Tuo tarpu politiškai, kultūriškai ar socialiai sunykusi tauta (istoriškai perėmusi kitą kalbą, kultūrą, tradicijas, neturinti savo valstybės ir pan.) gali atsitiesti ir net suklestėti tinkamai veikiant.

 

Mūsų dienomis dalis žmonių (dėl II-ojo pasaulinio karo, tautų genocidų atvejų bei dėl to išsivysčiusios daug ką užgniaužiančios fobijos) linkę tautiškumo puoselėjimą suvulgarinti ir pavadinti nacistiniu, fašistiniu žmogaus genetinės prigimties išaukštinimu. Tačiau čia mes siūlome pažvelgti atsisakius tokių išankstinių baimių, stereotipinių pažiūrų, kurių tikslas yra ne tiesa, o tik (įsivaizduojama) taika. „Taika“ bet kokia kaina. Neatsižvelgiant net į tai, kad tokiu atveju ta kaina yra tautų įvairovė... ir visos žmonijos pažanga...

Mes pabrėžiame ne kurią nors vieną ar kelias tautas, o visų tautų svarbą. Pagarbą ir rūpinimąsi visomis tautomis išreiškiame puoselėdami tą tautą, kurios dalimi gimėme. Tokia mūsų pareiga, filosofija, sąmoningas pasirinkimas, romantika, gyvenimo būdas.

 

Nationiečiai siekia, kad žmonės kurtų tautiškas, etniškai grynas šeimas. Todėl kyla klausimas - koks žmogus yra etniškai grynas tautos atstovas, pvz. tikras suomis? Suprasdami, kad absoliutaus grynumo sąvoka iš esmės yra labiau teorinė, net utopinė, siūlome tautiškai grynakrauju vadinti tokį žmogų, kurio visi keturi seneliai yra tos tautos žmonės. T.y. grynakraujis suomis yra toks žmogus, kurio visi keturi seneliai yra suomiai.
Šimtmečių senumo genealoginiai tyrinėjimai ir „istorinės tiesos“ ieškojimas nėra nationiečių tikslas. Mūsų tikslas – žvelgti į ateitį, puoselėti ir stiprinti savo tautą visos žmonijos labui.
 

Į viršų

 

   © 2010  All rights reserved. Nationia